Số tuyệt đối trong thống kê

Số tuyệt đối là chỉ tiêu biếu hiện quy mô, khối lượng của hiện tượng hoặc quá trình kinh tế – xã hội trong điều kiện thời gian và không gian cụ thế.

Số tuyệt đối trong thống kê bao gồm các con số phản ánh quy mô của tổng thế hay của từng bộ phận trong tổng thế (số doanh nghiệp, số nhân khẩu, số học sinh đi học, số lượng cán bộ khoa học,…) hoặc tổng các trị số theo một tiêu thức nào đó (tiền lương của công nhân, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng sản phẩm trong nước (GDP), v.v…).

Số tuyệt đối dùng đế đánh giá và phân tích thống kê, là căn cứ không thế thiếu được trong việc xây dựng chiến lược phát triến kinh tế, tính toán các mặt cân đối, nghiên cứu các mối quan hệ kinh tế – xã hội, là cơ sở đế tính toán các chỉ tiêu tương đối và bình quân.

Có hai loại số tuyệt đối: Số tuyệt đối thời kỳ và số tuyệt đối thời điếm.

  • Số tuyệt đối thời kỳ: Phản ánh quy mô, khối lượng của hiện tượng trong một thời kỳ nhất định. Ví dụ: Giá  trị  sản  xuất  công nghiệp   trong 1 tháng, quý hoặc     năm;  Sản  lượng lương thực năm 2005, năm 2006, năm 2007,…
  • Số tuyệt đối thời điểm: Phản ánh quy mô, khối lượng của hiện tượng ở một thời điếm nhất định như: dân số của một địa phương nào đó có đến 0 giờ ngày 01/04/2005; giá trị tài sản cố định có đến 31/12/2007; lao động làm việc của doanh nghiệp vào thời điếm 1/7/2007,…