Sau khi nhập xong dữ liệu, ta đổi tên các biến thành “giadau”, “giakhi”, “giavang” để tiện cho việc sử dụng về sau.

Ở phần này, ta có thể tính các thống kê mô tả riêng cho từng biến số hoặc tính đồng thời cho cho nhiều biến, khi đó kết quả được trình bày trên một bảng kết quả. Các bước thực hiện như sau:


Cách 1: Thực hiện ngay trên cửa sổ Eview


 

Bước 1: Trên thanh công cụ, chọn Quick > Group Statistics > Descriptive Statistics > Common Sample

 

Bước 2: Sau đó, cửa sổ List series sẽ hiện lên, ta sẽ nhập tên các biến cần tính các thống kê mô tả vào. Sau đó bấm OK

Kết quả trả về như sau

Trong đó:

Mean Giá trị trung bình
Median Trung vị
Maximum Giá trị quan sát lớn nhất
Minimum Giá trị quan sát nhỏ nhất
Std.Dev Độ lệch chuẩn
Skewness Hệ số bất đối xứng
Kurtosis Hệ số nhọn
Jarque-Bera Hệ số Jarque-Bera
Probability Xác suất của hệ số Jarque-Bera
Sum Tống các giá trị quan sát
Sum Sq.Dev Tổng bình phương của hiệu giá trị quan sát và giá trị trung bình
Observations Số quan sát có trong biến

Cách 2: Thực hiện bằng cách mở đồng thời nhóm dữ liệu của các biến 


Bước 1: Chọn hết tất cả các biến bằng cách nhấn Ctrl-A trong cửa sổ Workfile. Sau đó Nhấn chuột phải > Open > as Group

 

Ta được kết quả như sau

Bước 2: Trong cửa sổ Group chọn View > Descriptive Stats > Common Sample. Kết quả trả về cũng tương tự như trên.