Sai số chọn mẫu và phạm vi sai số chọn mẫu

1. Sai số chọn mẫu:

Sai số chọn mẫu là sự khác nhau giữa giá trị ước lượng của mẫu và giá trị của tổng thể. Sai số chọn mẫu còn gọi là sai số do tính đại diện. Sai số này chỉ xảy ra trong điều tra chọn mẫu do chỉ điều tra một số ít đơn vị mà kết quả lại suy cho cả tổng thể. Sai số chọn mẫu có hai loại:

2. Phạm vi sai số chọn mẫu:

3. Ý nghĩa của việc tính toán sai số chọn mẫu: